รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พะเยา อำเภอ ดอกคำใต้ ตำบล ป่าซาง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
56050701 ค่าเหนือพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
56050702 ค่ากลาง ระดับดีเยี่ยม
56050703 ค่าสันทราย ระดับดีเยี่ยม
56050704 ค่าพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
56050705 ค่าล่าง ระดับดีเยี่ยม
56050706 ค่าบน ระดับดีเยี่ยม
56050707 ค่าสันป่าม่วง ระดับดีเยี่ยม
56050708 ค่าดอนตัน ระดับดีเยี่ยม
56050709 ศรีเมืองมูล ระดับดีเยี่ยม
56050710 ห้วยป่าซาง ระดับดีเยี่ยม