รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พะเยา อำเภอ ดอกคำใต้ ตำบล สันโค้ง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
56050601 สันโค้ง ระดับพัฒนา
56050602 สันป่าตอง ระดับพัฒนา
56050603 ห้วยทรายเลื่อน ระดับพื้นฐาน
56050604 บ้านจำไก่ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ หมู่ที่ 4 ระดับดี
56050605 บ้านใหม่ราษฏร์บำรุง หมู่ที่ 5 ระดับดี
56050606 ใหม่พัฒนา ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ หมู่ที่ 6 ระดับดี
56050607 ร่องชมภู ระดับพัฒนา
56050608 ชาติภูไท ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ หมู่ 8 ระดับดี
56050609 ห้วยทรายแก้ว ระดับพัฒนา
56050610 ใหม่สันกลาง ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ หมู่ที่ 10 ระดับดี
56050611 ใหม่ดอนเจริญ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ หมู่ 11 ระดับดี