รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พะเยา อำเภอ ดอกคำใต้ ตำบล ห้วยลาน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
56050501 ทุ่งต้นศรี ระดับดี
56050502 ป่ากล้วยแข้ ระดับดี
56050503 บ้านใหม่ ระดับดีเยี่ยม
56050504 ห้วยต้นตุ้มเหนือ ระดับพัฒนา
56050505 ทุ่งต้นศรี ระดับดี
56050506 ห้วยต้นตุ้มใต้ ระดับพัฒนา
56050507 ใหม่พัฒนา ระดับดีเยี่ยม
56050508 ศรีดอนแก้ว ระดับดี
56050509 ห้วยต้นตุ้มน้ำชำ ระดับพัฒนา
56050510 ใหม่แท่นคำ ระดับดีเยี่ยม
56050511 วังขอนแดง ระดับพัฒนา
56050512 เนินสมบูรณ์ ระดับดี
56050513 ห้วยต้นตุ้มกลาง ระดับพัฒนา
56050514 เนินสามัคคี ระดับพัฒนา
56050515 ห้วยต้นตุ้มทรายทอง ระดับพัฒนา
56050516 แท่นคำพัฒนา ระดับพัฒนา