รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พะเยา อำเภอ ดอกคำใต้ ตำบล บ้านปิน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
56050401 สบจ้อม ระดับดี
56050402 งิ้วหงก ระดับมาก
56050403 ปินใต้ ระดับดี
56050404 ปินเหนือ ระดับดี
56050405 งิ้วงาม ระดับดี
56050406 ม่อนผาคำ ระดับดี
56050407 บานเย็น ระดับดี
56050408 ปินพัฒนา ระดับมาก
56050409 ปงเสด็จ ระดับดี
56050410 สันติพัฒนา ระดับดี