รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พะเยา อำเภอ ดอกคำใต้ ตำบล บ้านถ้ำ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
56050301 ถ้ำใน ระดับดี
56050302 ถ้ำสันหัวหม่น ระดับดี
56050303 ถ้ำอนามัย ระดับดี
56050304 ถ้ำราษฎร์บำรุง ระดับดี
56050305 สันทราย ระดับดี
56050306 ถ้ำเจริญราษฎร์ ระดับดี
56050307 ถ้ำมงคล ระดับมาก
56050308 สัทรายทอง ระดับดี
56050309 ถ้ำจอมศีล ระดับดี
56050310 ถ้ำสันต้นศรี ระดับดี
56050311 สันต้นเปา ระดับดี
56050312 สันทรายเงิน ระดับมาก