รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พะเยา อำเภอ ดอกคำใต้ ตำบล ดอนศรีชุม
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
56050201 ดอนเหล็กเหนือ ระดับดีเยี่ยม
56050202 ร่องบัวลอย ระดับดีเยี่ยม
56050203 คลองประปา ระดับดีเยี่ยม
56050204 บ้านทุ่ง ระดับดีเยี่ยม
56050205 ดอนเหล็กใต้ ระดับดีเยี่ยม
56050206 ทุ่งหหลวงพัฒนา ระดับดีเยี่ยม
56050207 นาหลิม ระดับดีเยี่ยม
56050208 สันป่าหมากเหนือ ระดับดีเยี่ยม
56050209 สันป่าหมากใต้ ระดับดีเยี่ยม
56050210 บุญเจริญ ระดับดีเยี่ยม