รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด พะเยา อำเภอ ดอกคำใต้ ตำบล ดอกคำใต้
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
56050101 เหมืองล้อม ระดับดีเยี่ยม
56050102 สันกลาง ระดับดีเยี่ยม
56050103 สะพานงาม ระดับดีเยี่ยม
56050104 ฝั่งหมิ่น ระดับดีเยี่ยม
56050105 สันป่าหนาด ระดับดีเยี่ยม
56050106 ดอนสนาม ระดับมาก
56050107 เจริญราชฎร์ ระดับดีเยี่ยม
56050108 สันป่าหนาดใต้ ระดับดีเยี่ยม
56050109 สันจกปก ระดับดีเยี่ยม
56050110 สันป่าเป้า ระดับมาก