รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ยโสธร อำเภอ ทรายมูล ตำบล ไผ่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
35020501 สร้างช้าง ระดับดี
35020502 สร้างช้าง ระดับดี
35020503 ไผ่ ระดับดี
35020504 ไผ่ ระดับดี
35020505 หนองไร่ ระดับดี
35020506 โคกกลาง ระดับดีเยี่ยม
35020507 ดอนกอง ระดับพัฒนา
35020508 นาเรียง ระดับพัฒนา
35020509 ค้อ ระดับพัฒนา