รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ยโสธร อำเภอ ทรายมูล ตำบล นาเวียง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
35020401 บ่้านนาเวียง ระดับมาก
35020402 บ้านโป่ง ระดับดี
35020403 บ้านบะคอม ระดับดี
35020404 หนองแวง ระดับดีเยี่ยม
35020405 หนองบัว ระดับดีเยี่ยม
35020406 นาเวียงน้อย ระดับมาก
35020407 นาเวียง ระดับมาก