รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ยโสธร อำเภอ ทรายมูล ตำบล ดงมะไฟ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
35020301 บ้านดงมะไ ระดับดี
35020302 กุดกว้าง ระดับมาก
35020303 คำครตา ระดับมาก
35020304 คำไผ่ ระดับดี
35020305 โคกก่อง ระดับดี
35020306 คำแขนศอก ระดับมาก
35020307 ดอนนกชุม ระดับมาก
35020308 ดงมะไฟ ระดับมาก
35020309 คำครตา ระดับมาก
35020310 ดงมะไฟ ระดับดี