รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ยโสธร อำเภอ ทรายมูล ตำบล ดู่ลาด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
35020201 ดู่ลาด ระดับพัฒนา
35020202 ลาดเก่า ระดับดี
35020203 หนองลาดควาย ระดับดี
35020204 โสกผักหวาน ระดับดี
35020205 สีสุก ระดับดี
35020206 เสาเล้า ระดับดี
35020207 โคกกลาง ระดับดี
35020208 โนนสนาม ระดับดี
35020209 ดู่ลาด ระดับพัฒนา
35020210 โสกผักหวาน หมู่ 10 ระดับดี
35020211 หนองเขื่อน ระดับดี
35020212 หนองแตะแหละ ระดับดี