รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ยโสธร อำเภอ ทรายมูล ตำบล ทรายมูล
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
35020101 ทรายมูล ระดับดีเยี่ยม
35020102 ทรายมูล ระดับมาก
35020103 ทรายมูล ระดับดีเยี่ยม
35020104 ทรายมูล ระดับดีเยี่ยม
35020105 ทรายมุล ระดับดีเยี่ยม
35020106 นาโป่ง ระดับพัฒนา
35020107 บ้านเหล่าเมย ระดับดี
35020108 บ้านโคกยาว ระดับพื้นฐาน
35020109 บ้านโคกยาว ระดับมาก
35020110 บ้านหนองดู่ ระดับดี
35020111 ดอนเขือง ระดับพัฒนา
35020112 บ้านดอนหวาย ระดับดี
35020113 บ้านหนองไก่ขาว ระดับมาก
35020114 ทรายมูล ระดับพัฒนา
35020115 โนนสะอาด ระดับดีเยี่ยม
35020116 ทรายมุล ระดับดีเยี่ยม