รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ คลองเขื่อน ตำบล บางตลาด
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
24110501 บางค้างคาว ระดับดี
24110502 เกาะลัด ระดับดี
24110503 เกาะลัด ระดับดี
24110504 บางสีฟัน ระดับดี
24110505 ควายเขาหัก ระดับดี
24110506 บางตลาด ระดับดี
24110507 คุ้งกร่าง ระดับดี