รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ คลองเขื่อน ตำบล บางโรง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
24110401 สมอพร้อย ระดับดี
24110402 ดอนถ่อน ระดับดี
24110403 ดอนสนาม ระดับดี
24110404 ปลายคลองบางโรง ระดับดี
24110405 ประจำรัง ระดับดี
24110406 วังขร ระดับดี
24110407 ตลิงขัน ระดับดี