รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ คลองเขื่อน ตำบล บางเล่า
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
24110301 บ้านโหงหวด ระดับดี
24110302 บ้านสามร่ม ระดับดี
24110303 บ้านบางกระเสน ระดับพัฒนา
24110304 บ้านบางเล่า ระดับดี
24110305 บ้านดอน ระดับดี
24110306 บ้านหนองสามขา ระดับดี