รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ คลองเขื่อน ตำบล คลองเขื่อน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
24110201 บ้านพลับ ระดับดีเยี่ยม
24110202 ลาดปลาเค้า ระดับดีเยี่ยม
24110203 บ้านคลองเขืื่อน ระดับดีเยี่ยม
24110204 บ้านหัวลำพู ระดับดีเยี่ยม
24110205 บ้านวังควาย ระดับดีเยี่ยม
24110206 บ้านหัวลำพู ( เก่า ) ระดับดี