รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ คลองเขื่อน ตำบล ก้อนแก้ว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
24110101 บ้านวังขอน ระดับมาก
24110102 ดอนสนาม ระดับมาก
24110103 บ้านลาดน้ำเค็ม ระดับมาก
24110104 บ้านก้อนแก้ว ระดับมาก
24110105 บ้านชวดชะโด ระดับมาก
24110106 บ้านบางกระเสน ระดับมาก