รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ สนามชัยเขต ตำบล ลาดกระทิง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
24080501 ห้วยหิน ระดับดี
24080502 ห้วยน้ำทรัพย์ ระดับดี
24080503 ท่าซุง ระดับดี
24080504 ห้วยน้ำใส ระดับดี
24080505 สวนป่า ระดับดี
24080506 ก.ม.7 ระดับดี
24080507 ลาดกระทิง ระดับดี
24080508 แปลงไผ่ ระดับดี
24080509 ก.ม.8 ระดับดี
24080510 แปลง 8 ระดับดี
24080511 หนองบอน ระดับดี