รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ สนามชัยเขต ตำบล ทุ่งพระยา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
24080301 อ่างตะแบก ระดับดี
24080302 กระบกหวาน ระดับดี
24080303 โคกตะเคียนงาม ระดับดี
24080304 คลองอุดม ระดับดี
24080305 มาบนาดี ระดับดี
24080306 ท่าทองดำ ระดับดี
24080307 โป่งตาสา ระดับดี
24080308 วังคู ระดับดี
24080309 เขาจันทร์ ระดับดี
24080310 คลองยายสร้อย ระดับดี
24080311 หนองยายกล่อม ระดับดี
24080312 โคกผาสุข ระดับดี
24080313 ทุ่งวัว ระดับดี
24080314 หนองใหญ่ ระดับดี
24080315 ทางโค้ง ระดับดี
24080316 ท่าชีวิต ระดับดี
24080317 ภูเขาทอง ระดับดี
24080318 มาบสมบูรณ์ ระดับดี
24080319 สันติสุข ระดับดี