รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ สนามชัยเขต ตำบล ท่ากระดาน
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
24080201 ท่ากระดาน ระดับดี
24080202 ท่าเลียบ ระดับดี
24080203 บ้านนา ระดับดี
24080204 นาโพธิ์ ระดับดี
24080205 กระบกเตี้ย ระดับดี
24080206 นาน้อย ระดับดี
24080207 หินแร่ ระดับดี
24080208 ชำป่างาม ระดับดี
24080209 สุ่งเจริญ ระดับดี
24080210 โป่งเกตุ ระดับดี
24080211 ทุ่งส่อหงษา ระดับดี
24080212 โปร่งเจริญ ระดับดี
24080213 เขาผานาง ระดับดี
24080214 แสงทอง ระดับดี
24080215 นายาว ระดับดี
24080216 นาอิสาน ระดับดี
24080217 หนองตานาค ระดับดี
24080218 ทุ่งเหียง ระดับดี
24080219 นางาม ระดับดี
24080220 หนองกระทิง ระดับดี
24080221 คลองเตย ระดับดี
24080222 หินแร่เก่า ระดับดี
24080223 หนองยางใหม่ ระดับดี