รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ สนามชัยเขต ตำบล คู้ยายหมี
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
24080101 บางมะเฟือง ระดับดี
24080102 บางพะเนียง ระดับดีเยี่ยม
24080103 ดอนท่านา ระดับดี
24080104 โพนงาม ระดับมาก
24080105 สระไม้แดง ระดับดี
24080106 ยางแดง ระดับดี
24080107 วังไทร ระดับดี
24080108 หนองยาง ระดับดี
24080109 ท่าม่วง ระดับดี
24080110 อ่างทอง ระดับดี
24080111 อ่างตาผึ้ง ระดับดี
24080112 ป่าอีแทน ระดับดี
24080113 โพธิ์ทอง ระดับมาก
24080114 บ้านบึงตะเข้ ระดับมาก
24080115 ห้วยกบ ระดับพัฒนา
24080116 โพธิ์งาม ระดับดี
24080117 เนินทราย ระดับดี