รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว ตำบล โพรงอากาศ
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
24031001 บางใหญ่ ระดับดีเยี่ยม
24031002 บางสาย (คลองขวางบน) ระดับมาก
24031003 คลองขวางบน ระดับดีเยี่ยม
24031004 คลองขวางบน ระดับดีเยี่ยม
24031005 โพรงอากาศ ระดับมาก
24031006 โพรงอากาศ ระดับดีเยี่ยม
24031007 คลองชวดตาสี ระดับดีเยี่ยม
24031008 คลองชวดตาสี ระดับดีเยี่ยม
24031009 คลองชวดตาสี ระดับดี
24031010 คลองชวดตาสี ระดับดีเยี่ยม
24031011 คลองบ้านใหม่ ระดับดีเยี่ยม
24031012 คลองบ้านใหม่ ระดับดีเยี่ยม
24031013 คลองบ้านใหม่ ระดับดีเยี่ยม
24031014 คลองบ้านใหม่ ระดับดีเยี่ยม
24031015 คลองลาดบางกระเบน ระดับดีเยี่ยม
24031016 คลองปลื้มพับผ้า ระดับดีเยี่ยม
24031017 คลองพงษ์กระถิน ระดับดีเยี่ยม
24031018 คลองพงษ์กระถิน ระดับดีเยี่ยม