รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว ตำบล ศาลาแดง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
24030901 ตลาด17 ระดับดี
24030902 ไผ่ดำ ระดับดี
24030903 ไผ่ดำ ระดับดี
24030904 ไผ่ดำ ระดับดี
24030905 ไผ่ดำ ระดับดี
24030906 ไผ่ดำ ระดับดี
24030907 บ้านไผ่ดำ ระดับดี
24030908 ไผ่ดำ ระดับดี
24030909 ศาลาแดง ระดับดี
24030910 บึงทองหลาง ระดับดี
24030911 บ้านหลวงแพ่ง ระดับดี
24030912 บ้านหลวงแพ่ง ระดับดี
24030913 บ้านหลวงแพ่ง ระดับดี
24030914 บ้านแพรกอ้ายโกง ระดับดี
24030915 คลองเจ้า ระดับดี
24030916 บ้านคลองเจ้า ระดับดี
24030917 บ้านไผ่แถว ระดับดี
24030918 บ้านไผ่แถว ระดับดี
24030919 บ้านสว่างอารมณ์ ระดับดี
24030920 บ้านไผ่แถว ระดับดี
24030921 บ้านแพรกน้ำเตียน ระดับดี
24030922 บ้านแพรกน้ำเตียน ระดับดี