รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว ตำบล ดอนฉิมพลี
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
24030801 ตลาดคลอง 16 ระดับดีเยี่ยม
24030802 คลองหกวา ระดับดีเยี่ยม
24030803 ปากคลอง 21 ระดับดีเยี่ยม
24030804 บ้านปากคลอง 21 ระดับดีเยี่ยม
24030805 บ้านดอนกลาง ระดับดีเยี่ยม
24030806 ดอนกลาง ระดับดีเยี่ยม
24030807 ปากคลอง20 ระดับดีเยี่ยม
24030808 คลอง17 ระดับดีเยี่ยม
24030809 บ้านคลอง17 ระดับดีเยี่ยม
24030810 ปากคลอง19 ระดับดีเยี่ยม
24030811 ปากคลอง18 ระดับดีเยี่ยม
24030812 คลอง16 ระดับดีเยี่ยม
24030813 คู้ ระดับดีเยี่ยม
24030814 ลำซะล่า ระดับดีเยี่ยม
24030815 ลำซะล่า ระดับดีเยี่ยม
24030816 บ้านสมอเอก ระดับดีเยี่ยม
24030817 บ้านสมอเอก ระดับดีเยี่ยม
24030818 ตลาดคลอง 16 ระดับดีเยี่ยม
24030819 ปากคลอง 21 ระดับดีเยี่ยม