รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว ตำบล โยธะกา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
24030701 บ้านบางเชือกเขา ระดับดี
24030702 บ้านนาคา ระดับดี
24030703 บ้านคลอง19 ระดับดี
24030704 บ้านคลอง19 ระดับดี
24030705 บ้านคลอง 19 สะแกโดด ระดับดี
24030706 บ้านบึงบางไทร ระดับดี
24030707 บ้านบึงตาหอม ระดับดี
24030708 บ้านคลองยี่สอบบึงตาหอม ระดับดี
24030709 บ้านคลองยี่สิบ ระดับดี
24030710 บ้านคลองยี่สิบเอ็ด ระดับดี
24030711 บ้านท่าช้าง ระดับดี
24030712 บ้านประตูน้ำสมบูรณ์ ระดับดี
24030713 บ้านปากคลอง19 ระดับดี