รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว ตำบล ดอนเกาะกา
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
24030601 คลอง20 ระดับดี
24030602 คลอง20 ระดับดี
24030603 บ้านคลอง 20 ระดับดี
24030604 คลอง 20 ระดับดี
24030605 คลอง 21 ระดับดี
24030606 คลอง21 ระดับดี
24030607 คลอง21 ระดับดี
24030608 คลอง21 ระดับดี
24030609 คลองหกวา ระดับดี
24030610 คลองหกวา ระดับดี
24030611 คลองหกวา ระดับดี
24030612 คลองหกวา ระดับดี
24030613 บ้านคลองหกวา ระดับดี
24030614 บ้านบึกตาหอม ระดับดี