รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว ตำบล บึงน้ำรักษ์
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
24030501 คลองหกวาหมู่1 ระดับดี
24030502 คลอง14หมู่2 ระดับดี
24030503 คลอง14 หมู่3 ระดับดี
24030504 คลอง14 หมู่4 ระดับดี
24030505 คลอง14 หมู่ 5 ระดับดี
24030506 คลอง15 หมู่6 ระดับดี
24030507 คลอง15 หมู่ 7 ระดับดี
24030508 คลอง15หมู่ 8 ระดับดี
24030509 คลอง15หมู่ 9 ระดับดี
24030510 คลอง15 หมู่10 ระดับดี
24030511 คลอง15หมู่11 ระดับดี
24030512 คลอง15หมู่12 ระดับดี
24030513 คลอง15หมู่13 ระดับดี
24030514 คลองหกวา หมู่ 14 ระดับดี
24030515 คลองหกวา หมู่15 ระดับดี