รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว ตำบล หมอนทอง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
24030401 บ้านคลอง 18 ระดับดี
24030402 บ้านคลอง 18 ระดับดี
24030403 บ้านคลอง18 ระดับดี
24030404 บ้านคลอง 18 ระดับดี
24030405 บ้านคลอง18 ระดับดี
24030406 บ้านคลอง 18 ระดับดี
24030407 บ้านคลอง18 ระดับดี
24030408 บ้านคลอง19 ระดับดี
24030409 บ้านคลอง19 ระดับดี
24030410 บ้านคลอง19 ระดับดี
24030411 บ้านคลอง18 ระดับดี