รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว ตำบล สิงโตทอง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
24030301 บ้านคลอง 19 ระดับดี
24030302 บ้านคลอง19 ระดับดี
24030303 บ้านคลอง 19 ระดับดี
24030304 บ้านคลอง 20 ระดับดี
24030305 บ้านคลอง 20 ระดับดี
24030306 บ้านคลอง20 ระดับดี
24030307 บ้านคลอง20 ระดับดี
24030308 บ้านคลอง20 ระดับดี