รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ฉะเชิงเทรา อำเภอ บางน้ำเปรี้ยว ตำบล บางน้ำเปรี้ยว
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
24030101 บ้านบางน้ำเปรี้ยว ระดับดี
24030102 บึงมะกอก ระดับดี
24030103 หนองใหญ่ ระดับดี
24030104 หอคอย ระดับดี
24030105 โพธิ์เย็น ระดับดี
24030106 โพธิ์เย็น ระดับดี
24030107 แคราย-โขล่ ระดับดี
24030108 แคราย ระดับดี
24030109 ลำอ้ายสอ ระดับดี
24030110 บึงปรง ระดับดี
24030111 บึงเทพยา ระดับดี
24030112 เทพยา ระดับดี
24030113 คลองขวาง ระดับดี
24030114 บึงทองพัฒนา ระดับดี
24030115 คลองขวาง ระดับดี
24030116 คลองขวาง ระดับดี