รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมืองนนทบุรี ตำบล บางรักน้อย
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
12011001 บางรักน้อย ระดับมาก
12011002 บางรักน้อย ระดับมาก
12011003 บางรักน้อย ระดับมาก
12011004 บางรักน้อย ระดับดีเยี่ยม
12011005 บ้านหนองบัว ระดับดีเยี่ยม
12011006 บ้านบางประดู่ ระดับมาก