รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมืองนนทบุรี ตำบล ไทรม้า
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
12010901 บ้านวัดแดง ระดับดี
12010902 บ้านบางกำลัง ระดับดี
12010903 บ้านคลองสวนพริก ระดับดี
12010904 บ้านไทรม้าเหนือ ระดับดี
12010905 บ้านไทรม้าใต้ ระดับดี
12010906 บ้านบางประดู่ ระดับดี