รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมืองนนทบุรี ตำบล บางกร่าง
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
12010802 บางกร่าง ระดับดี
12010803 บางกร่าง ระดับดี
12010804 วัดปราสาท ระดับดี
12010805 วัดแคใน ระดับดี
12010806 บางนางเกริก ระดับดี
12010807 บางกร่าง ระดับดี
12010808 บ้านวัดขวัญเมือง ระดับดี
12010809 บ้านวัดบางระโหง ระดับดี
12010810 บ้านวัดประชารังสรรค์ ระดับดี