รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับหมู่บ้าน ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นนทบุรี อำเภอ เมืองนนทบุรี ตำบล บางไผ่
รหัสหมู่บ้าน ชื่อหมู่บ้าน สถานะ (ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ์)
12010601 บ้านวัดอมฤต ระดับดี
12010602 บ้านปากคลองบางไผ่ใหญ่ ระดับดี
12010603 บ้านวัดโชติการาม ระดับดี
12010604 บ้านปากคลองบางไผ่น้่อย ระดับดี
12010605 บ้านวัดทองนาปรัง ระดับดี