รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ปัตตานี อำเภอ โคกโพธิ์
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
โคกโพธิ์ 12 0 7 58.33 0 0.00 0 0.00 1 8.33 4 33.33 0 0.00 2 16.67 6 50.00
มะกรูด 7 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บางโกระ 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 5 100.00
ป่าบอน 5 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ทรายขาว 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
นาประดู่ 8 14 8 100.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00 5 62.50 0 0.00 1 12.50 6 75.00
ปากล่อ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
ทุ่งพลา 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 4 80.00 0 0.00 0 0.00 4 80.00
ท่าเรือ 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 3 42.86 3 42.86 0 0.00 1 14.29 4 57.14
นาเกตุ 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 3 42.86 0 0.00 0 0.00 4 57.14 4 57.14
ควนโนรี 6 0 6 100.00 0 0.00 1 16.67 5 83.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ช้างให้ตก 5 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 82 14 60 73.17 0 0.00 1 1.22 15 18.29 31 37.80 0 0.00 13 15.85 44 53.66