รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ ห้วยยอด
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ห้วยยอด 5 8 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 5 100.00
หนองช้างแล่น 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 3 25.00 5 41.67 4 33.33 0 0.00 9 75.00
บางดี 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 41.67 0 0.00 7 58.33 12 100.00
บางกุ้ง 8 2 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00 0 0.00 6 75.00 8 100.00
เขากอบ 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 83.33 1 8.33 1 8.33 12 100.00
เขาขาว 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 85.71 1 14.29 7 100.00
เขาปูน 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปากแจ่ม 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
ปากคม 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 57.14 0 0.00 3 42.86 7 100.00
ท่างิ้ว 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 8 100.00
ลำภูรา 9 6 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
นาวง 10 3 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 30.00 1 10.00 6 60.00 10 100.00
ห้วยนาง 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 8 100.00
ในเตา 4 0 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 4 100.00
ทุ่งต่อ 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00 0 0.00 6 75.00 8 100.00
วังคีรี 5 1 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 5 100.00
รวม 129 20 129 100.00 0 0.00 0 0.00 10 7.75 47 36.43 20 15.50 52 40.31 119 92.25