รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ ย่านตาขาว
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ย่านตาขาว 5 5 5 100.00 0 0.00 1 20.00 1 20.00 0 0.00 0 0.00 3 60.00 3 60.00
หนองบ่อ 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 50.00 0 0.00 3 50.00 6 100.00
นาชุมเห็ด 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 44.44 4 44.44 1 11.11 9 100.00
ในควน 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00
โพรงจรเข้ 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
ทุ่งกระบือ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 55.56 3 33.33 1 11.11 9 100.00
ทุ่งค่าย 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 11 100.00
เกาะเปียะ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 20.00 0 0.00 8 80.00 10 100.00
รวม 67 5 67 100.00 0 0.00 1 1.49 1 1.49 31 46.27 18 26.87 16 23.88 65 97.01