รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ตรัง อำเภอ เมืองตรัง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ทับเที่ยง 0 27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นาพละ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00
บ้านควน 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 83.33 1 16.67 0 0.00 6 100.00
นาบินหลา 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
ควนปริง 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
นาโยงใต้ 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 62.50 2 25.00 1 12.50 8 100.00
บางรัก 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
โคกหล่อ 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
นาโต๊ะหมิง 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
หนองตรุด 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 44.44 5 55.56 0 0.00 9 100.00
น้ำผุด 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 75.00 2 16.67 1 8.33 12 100.00
นาตาล่วง 6 0 6 100.00 0 0.00 1 16.67 0 0.00 5 83.33 0 0.00 0 0.00 5 83.33
บ้านโพธิ์ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00
นาท่ามเหนือ 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00
นาท่ามใต้ 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 12.50 7 87.50 8 100.00
รวม 121 27 121 100.00 0 0.00 1 0.83 0 0.00 100 82.64 11 9.09 9 7.44 120 99.17