รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ชุมพร อำเภอ หลังสวน
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
หลังสวน 10 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ขันเงิน 7 0 7 100.00 0 0.00 1 14.29 0 0.00 1 14.29 0 0.00 5 71.43 6 85.71
ท่ามะพลา 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 44.44 0 0.00 5 55.56 9 100.00
นาขา 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 23.08 10 76.92 13 100.00
นาพญา 19 0 19 100.00 5 26.32 0 0.00 0 0.00 11 57.89 3 15.79 0 0.00 14 73.68
บ้านควน 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 5 27.78 5 27.78 8 44.44 0 0.00 13 72.22
บางมะพร้าว 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 5 35.71 8 57.14 1 7.14 0 0.00 9 64.29
บางน้ำจืด 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 2 14.29 1 7.14 0 0.00 11 78.57 12 85.71
ปากน้ำ 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 1 16.67 2 33.33 0 0.00 3 50.00 5 83.33
พ้อแดง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 70.00 3 30.00 0 0.00 10 100.00
แหลมทราย 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
วังตะกอ 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 3 23.08 9 69.23 0 0.00 1 7.69 10 76.92
หาดยาย 13 0 13 100.00 0 0.00 1 7.69 0 0.00 1 7.69 3 23.08 8 61.54 12 92.31
รวม 158 10 148 93.67 5 3.16 2 1.27 16 10.13 61 38.61 21 13.29 43 27.22 125 79.11