รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ชุมพร อำเภอ ท่าแซะ
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ท่าแซะ 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 88.89 0 0.00 2 11.11 18 100.00
คุริง 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 85.71 0 0.00 1 14.29 7 100.00
สลุย 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 75.00 0 0.00 2 25.00 8 100.00
นากระตาม 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 9.09 1 9.09 9 81.82 11 100.00
รับร่อ 23 0 23 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 100.00 0 0.00 0 0.00 23 100.00
ท่าข้าม 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 60.00 0 0.00 6 40.00 15 100.00
หงษ์เจริญ 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 35.71 0 0.00 9 64.29 14 100.00
หินแก้ว 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 50.00 3 50.00 6 100.00
ทรัพย์อนันต์ 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00
สองพี่น้อง 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00
รวม 116 0 116 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 66 56.90 4 3.45 46 39.66 116 100.00