รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ชุมพร อำเภอ เมืองชุมพร
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ท่าตะเภา 0 12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปากน้ำ 10 0 10 100.00 0 0.00 1 10.00 9 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ท่ายาง 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 11 100.00
บางหมาก 12 7 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
นาทุ่ง 10 10 7 70.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 70.00 0 0.00 0 0.00 7 70.00
นาชะอัง 9 0 9 100.00 0 0.00 4 44.44 5 55.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ตากแดด 9 7 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บางลึก 12 0 12 100.00 0 0.00 1 8.33 1 8.33 4 33.33 0 0.00 6 50.00 10 83.33
หาดพันไกร 12 0 12 100.00 0 0.00 1 8.33 2 16.67 9 75.00 0 0.00 0 0.00 9 75.00
วังไผ่ 13 3 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 13 100.00
วังใหม่ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
บ้านนา 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00
ขุนกระทิง 8 0 8 100.00 0 0.00 1 12.50 3 37.50 1 12.50 3 37.50 0 0.00 4 50.00
ทุ่งคา 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 54.55 5 45.45 0 0.00 11 100.00
วิสัยเหนือ 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 1 8.33 11 91.67 0 0.00 0 0.00 11 91.67
หาดทรายรี 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 6 85.71 1 14.29 0 0.00 0 0.00 1 14.29
ถ้ำสิงห์ 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
รวม 164 39 161 98.17 0 0.00 8 4.88 36 21.95 79 48.17 19 11.59 19 11.59 117 71.34