รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด นครปฐม อำเภอ กำแพงแสน
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ทุ่งกระพังโหม 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
กระตีบ 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
ทุ่งลูกนก 23 0 19 82.61 0 0.00 0 0.00 1 4.35 6 26.09 1 4.35 11 47.83 18 78.26
ห้วยขวาง 21 0 21 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 100.00 0 0.00 0 0.00 21 100.00
ทุ่งขวาง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 100.00 10 100.00
สระสี่มุม 24 0 24 100.00 0 0.00 0 0.00 1 4.17 23 95.83 0 0.00 0 0.00 23 95.83
ทุ่งบัว 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00
ดอนข่อย 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 1 6.25 15 93.75 0 0.00 0 0.00 15 93.75
สระพัฒนา 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00
ห้วยหมอนทอง 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 12 100.00
ห้วยม่วง 12 0 12 100.00 0 0.00 1 8.33 0 0.00 11 91.67 0 0.00 0 0.00 11 91.67
กำแพงแสน 12 0 11 91.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 91.67 0 0.00 0 0.00 11 91.67
รางพิกุล 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00
หนองกระทุ่ม 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 1 9.09 10 90.91 0 0.00 0 0.00 10 90.91
วังน้ำเขียว 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00
รวม 204 0 199 97.55 0 0.00 1 0.49 4 1.96 151 74.02 1 0.49 42 20.59 194 95.10