รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ราชบุรี อำเภอ โพธาราม
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
โพธาราม 0 10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ดอนกระเบื้อง 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 83.33 0 0.00 1 16.67 6 100.00
หนองโพ 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 90.00 1 10.00 0 0.00 10 100.00
บ้านเลือก 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00
คลองตาคต 11 0 11 100.00 0 0.00 1 9.09 1 9.09 5 45.45 3 27.27 1 9.09 9 81.82
บ้านฆ้อง 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 90.00 1 10.00 0 0.00 10 100.00
บ้านสิงห์ 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 91.67 1 8.33 0 0.00 12 100.00
ดอนทราย 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
เจ็ดเสมียน 6 0 6 100.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คลองข่อย 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
ชำแระ 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
สร้อยฟ้า 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00
ท่าชุมพล 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
บางโตนด 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 50.00 0 0.00 3 50.00 6 100.00
เตาปูน 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 8 88.89 0 0.00 0 0.00 1 11.11 1 11.11
นางแก้ว 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 3 33.33 6 66.67 0 0.00 0 0.00 6 66.67
ธรรมเสน 11 0 10 90.91 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 90.91 0 0.00 0 0.00 10 90.91
เขาชะงุ้ม 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
หนองกวาง 7 0 6 85.71 0 0.00 0 0.00 3 42.86 0 0.00 0 0.00 3 42.86 3 42.86
รวม 156 10 154 98.72 6 3.85 1 0.64 15 9.62 108 69.23 6 3.85 18 11.54 132 84.62