รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ราชบุรี อำเภอ บ้านโป่ง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
บ้านโป่ง 0 23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ท่าผา 20 0 20 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 100.00 20 100.00
กรับใหญ่ 11 0 11 100.00 1 9.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 90.91 10 90.91
ปากแรต 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.69 0 0.00 12 92.31 13 100.00
หนองกบ 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00
หนองอ้อ 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00
ดอนกระเบื้อง 9 0 9 100.00 0 0.00 1 11.11 1 11.11 0 0.00 2 22.22 5 55.56 7 77.78
สวนกล้วย 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00 0 0.00 0 0.00 13 100.00
นครชุมน์ 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
บ้านม่วง 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
คุ้งพยอม 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 13 92.86 1 7.14 0 0.00 0 0.00 1 7.14
หนองปลาหมอ 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 93.75 0 0.00 1 6.25 16 100.00
เขาขลุง 18 0 18 100.00 0 0.00 0 0.00 5 27.78 13 72.22 0 0.00 0 0.00 13 72.22
เบิกไพร 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 12 100.00
ลาดบัวขาว 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 7 100.00
รวม 183 23 183 100.00 1 0.55 1 0.55 19 10.38 93 50.82 2 1.09 67 36.61 162 88.52