รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ราชบุรี อำเภอ ดำเนินสะดวก
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
ดำเนินสะดวก 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 30.00 0 0.00 7 70.00 10 100.00
ประสาทสิทธิ์ 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
ศรีสุราษฎร์ 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 87.50 0 0.00 1 12.50 8 100.00
ตาหลวง 6 1 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 6 100.00
ดอนกรวย 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 12 100.00
ดอนคลัง 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 4 80.00 5 100.00
บัวงาม 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บ้านไร่ 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 3 37.50 5 62.50 0 0.00 0 0.00 5 62.50
แพงพวย 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 12 100.00
สี่หมื่น 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 8 100.00
ท่านัด 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 62.50 0 0.00 3 37.50 8 100.00
ขุนพิทักษ์ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 55.56 0 0.00 4 44.44 9 100.00
ดอนไผ่ 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
รวม 105 1 105 100.00 0 0.00 0 0.00 9 8.57 38 36.19 13 12.38 45 42.86 96 91.43