รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด ราชบุรี อำเภอ เมืองราชบุรี
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
หน้าเมือง 0 35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เจดีย์หัก 12 0 13 108.33 0 0.00 0 0.00 2 16.67 3 25.00 0 0.00 8 66.67 11 91.67
ดอนตะโก 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
หนองกลางนา 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
ห้วยไผ่ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 11.11 4 44.44 4 44.44 9 100.00
คุ้งน้ำวน 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 42.86 4 57.14 7 100.00
คุ้งกระถิน 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00
อ่างทอง 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 11 100.00
โคกหม้อ 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00
สามเรือน 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
พิกุลทอง 6 0 6 100.00 0 0.00 1 16.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 83.33 5 83.33
น้ำพุ 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00
ดอนแร่ 10 0 10 100.00 0 0.00 1 10.00 9 90.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หินกอง 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00
เขาแร้ง 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
เกาะพลับพลา 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 2 13.33 6 40.00 0 0.00 7 46.67 13 86.67
หลุมดิน 6 0 6 100.00 0 0.00 2 33.33 4 66.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บางป่า 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 1 8.33 0 0.00 0 0.00 11 91.67 11 91.67
พงสวาย 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 11.11 8 88.89 0 0.00 9 100.00
คูบัว 15 0 15 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 100.00 0 0.00 15 100.00
ท่าราบ 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
บ้านไร่ 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 4 66.67 2 33.33 0 0.00 0 0.00 2 33.33
รวม 186 35 187 100.54 0 0.00 4 2.15 22 11.83 72 38.71 30 16.13 59 31.72 161 86.56