รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุโขทัย อำเภอ สวรรคโลก
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสวรรคโลก 0 11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ในเมือง 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 7.69 12 92.31 13 100.00
คลองกระจง 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 88.89 1 11.11 0 0.00 9 100.00
วังพิณพาทย์ 4 0 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 4 100.00
วังไม้ขอน 4 0 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00
ย่านยาว 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 75.00 0 0.00 3 25.00 12 100.00
นาทุ่ง 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 8 100.00
คลองยาง 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 12 100.00
เมืองบางยม 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00
ท่าทอง 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 7 100.00
ปากน้ำ 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
ป่ากุมเกาะ 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 71.43 4 28.57 0 0.00 14 100.00
เมืองบางขลัง 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00
หนองกลับ 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 8 100.00
รวม 117 11 117 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 57 48.72 25 21.37 35 29.91 117 100.00