รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุโขทัย อำเภอ ศรีสำโรง
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
คลองตาล 8 0 8 100.00 0 0.00 4 50.00 2 25.00 2 25.00 0 0.00 0 0.00 2 25.00
วังลึก 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 7 100.00
สามเรือน 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 9.09 0 0.00 10 90.91 11 100.00
บ้านนา 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 100.00 6 100.00
วังทอง 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00
นาขุนไกร 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 3 25.00 9 75.00 0 0.00 0 0.00 9 75.00
เกาะตาเลี้ยง 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 92.86 1 7.14 0 0.00 14 100.00
วัดเกาะ 7 0 7 100.00 0 0.00 1 14.29 4 57.14 2 28.57 0 0.00 0 0.00 2 28.57
บ้านไร่ 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 11 100.00
ทับผึ้ง 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 55.56 0 0.00 4 44.44 9 100.00
บ้านซ่าน 10 0 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 50.00 0 0.00 5 50.00 10 100.00
วังใหญ่ 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 87.50 0 0.00 1 12.50 8 100.00
ราวต้นจันทร์ 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00
รวม 118 0 118 100.00 0 0.00 5 4.24 9 7.63 59 50.00 8 6.78 37 31.36 104 88.14