รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด สุโขทัย อำเภอ ศรีสัชนาลัย
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
หาดเสี้ยว 5 0 5 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 100.00 0 0.00 5 100.00
ป่างิ้ว 12 0 12 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00 0 0.00 0 0.00 12 100.00
แม่สำ 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00
แม่สิน 25 0 25 100.00 0 0.00 1 4.00 1 4.00 21 84.00 2 8.00 0 0.00 23 92.00
บ้านตึก 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 28.57 0 0.00 10 71.43 14 100.00
หนองอ้อ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 44.44 3 33.33 2 22.22 9 100.00
ท่าชัย 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 46.15 7 53.85 0 0.00 13 100.00
ศรีสัชนาลัย 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 83.33 1 16.67 0 0.00 6 100.00
ดงคู่ 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 100.00 9 100.00
บ้านแก่ง 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 53.85 2 15.38 4 30.77 13 100.00
สารจิตร 14 0 14 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 100.00 14 100.00
รวม 134 0 134 100.00 0 0.00 1 0.75 1 0.75 73 54.48 20 14.93 39 29.10 132 98.51