รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับตำบล ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2559
จังหวัด อุทัยธานี อำเภอ บ้านไร่
ตำบล จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด จำนวนชุมชนทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
ไม่รวมชุมชน หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
บ้านไร่ 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 100.00 11 100.00
ทัพหลวง 15 0 15 100.00 0 0.00 3 20.00 2 13.33 9 60.00 0 0.00 1 6.67 10 66.67
ห้วยแห้ง 9 0 9 100.00 0 0.00 0 0.00 2 22.22 6 66.67 0 0.00 1 11.11 7 77.78
คอกควาย 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 4 25.00 8 50.00 0 0.00 4 25.00 12 75.00
วังหิน 6 0 6 100.00 0 0.00 0 0.00 1 16.67 0 0.00 0 0.00 5 83.33 5 83.33
เมืองการุ้ง 13 0 13 100.00 0 0.00 1 7.69 2 15.38 10 76.92 0 0.00 0 0.00 10 76.92
แก่นมะกรูด 4 0 4 100.00 0 0.00 0 0.00 4 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หนองจอก 16 0 16 100.00 0 0.00 0 0.00 11 68.75 0 0.00 0 0.00 5 31.25 5 31.25
หูช้าง 13 0 13 100.00 0 0.00 0 0.00 5 38.46 3 23.08 1 7.69 4 30.77 8 61.54
บ้านบึง 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 4 57.14 1 14.29 0 0.00 2 28.57 3 42.86
บ้านใหม่คลองเคียน 8 0 8 100.00 0 0.00 0 0.00 8 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หนองบ่มกล้วย 11 0 11 100.00 0 0.00 0 0.00 8 72.73 0 0.00 0 0.00 3 27.27 3 27.27
เจ้าวัด 7 0 7 100.00 0 0.00 0 0.00 2 28.57 5 71.43 0 0.00 0 0.00 5 71.43
รวม 136 0 136 100.00 0 0.00 4 2.94 53 38.97 42 30.88 1 0.74 36 26.47 79 58.09